کاری از خانم مهسا فتح ا...زاده /هنرجوی مبانی خردسالان خانم خیری