هلن شیری - هنرجوی مبانی آرسوی- شش ساله 

آموزش طراحی در تبریز - اموزش کارتون در تبریز - آموزش نقاشی در تبریز - آموزش کارتون - آموزش طراحی- آموزش نقاشی