نسیم بیدقی - هنرجوی دوره انتقال مفاهیم 

آموزش طراحی در تبریز - آموزش کارتون در تبریز - آموزش نقاشی خردسالان در تبریز - آموزش طراحی- آموزش نقاشی - آموزش کارتون