نمایشگاه آثار هنرجویان آرسوی

هنرجویان استاد نیکورای با همراهی هنرجویان خانم عبد ا...پور