هنرجویان خوب

شک نکنید کلاسهای آرسوی فقط در صورت بارش سنگ تعطیل خواهند بود...

پنجشنبه هشتم بهمن برای دیدن تک تک هنرجویان مشتاقمان؛ حاضریم.