درگذشت ابوی گرامی مربی ارجمندمان ؛سرکار خانم رحیمی را تسلیت گفته برای بازماندگان صبر مسئلت می کنیم.

مدیریت؛همکاران؛ مربیان و هنرجویان آموزشگاههای آرسوی