هنرجوی گرامی خانم سانای باقرنژاد 

موفقیت شما را در کسب عنوان برگزیده  درمسابقه درون سازمانی  شرکت تراکتورسازی را تبریک عرض می نماییم.