حضور آقای دکتر رحیم بقال اصغری ، مدیریت آموزشگاههای آرسوی
امروز یکشنبه نهم اردیبهشت در برنامه زنده گولوش
از شبکه سهند ساعت 45: 20