پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می شوی به کار مهم دیگری بپرداز و به سوی پروردگارت توجه کن
قرآن کریم

یک روز از سخنرانی های هفتگی ام خداحافظی کردم در حالی که از هر مستمع خواسته بودم روی صندلی اش شاخه گلی به یادگار گذاشته بود و با چنین خاطره ای سالنی که چند سال در آن سخنرانی کرده بودم را ترک کردم...نمیدانم نظافتچی سالن هنگام تمیز کردنش چه فکر میکرد یا اصلا چطور دلش آمد آن گلها را از روی صندلی ها بردارد...چند سال قبل از کلاسهایم و تدریس کاریکاتور خداحافظی کردم..آخرین جلسه را وقتی از توی کلاس به مسجد کبود در روبروی اتاقم نگاه میکردم دلم عجیب گرفت .خاطره همه هنرجوها و شیطنت ها و بازیگوشی هایشان تنها دستاورد سالها تدریسم بود...ولی خداحافظی ام از انجمن را چند سال قبل یک نفر که اسمشان را نمی برم با کارهایشان به تعویق انداختند.اکنون با وجود صاحبان دلسوز و هوشیار در انجمن و مدیران فهیم اداره ارشاد با وجدانی آسوده و فراغ بال از مسئولیتهایم از جمله برگزاری هر گونه جشنواره و دبیری آنها خداحافظی میکنم.بیست و شش جشنواره بین المللی فقط یک حرف نیست.با کتاب و داور خارجی و همه استرسهای استخوان شکن این راه را به پایان می برم.
زندگی من محتملا با مسیر تلاشهای فرهنگی و تحقیقی و از چند سال بعد قطعیتا با قالب اجتماعی و سیاسی ادامه خواهد یافت. انشالله.
تنها هر منزل باید پیموده شود تا کمی بیشتر پخته تر و متواضع تر شوم. بلکه روزی که برای صلح و رفاه و نهایتا شکرگزاری سودمند و موثر تر شوم .
چشم به راه دوستان هستم در این منزلگاه نهایی هنر کارتون و کاریکاتور
شنبه 22 اردیبهشت
ساعت 10 صبح
بلوار 29 بهمن.جنب بیمارستان 29 بهمن .مجتمع فرهنگی و هنری تبریز
رحیم بقال اصغری.تبریز