در طولانی ترین روز سال، چهلمین کتاب دکتر رحیم بقال اصغری،مدیر آرسوی (از نهمین مجموعه کتب آموزشی آرسوی)

با عنوان آموزش طراحی آناتومی چاپ شد و روی نور را دید.
90صفحه
20هزار تومان