خط از خانم عابدین پور - مربی آرسوی

شعر از دکتر رحیم بقال اصغری ,مدیر مجموعه آرسوی 

برای ثبت نام کلاسهای خوشنویسی لطفا به دفتر مراجعه فرمایید.