ندا اسحقی - هنرجوی کارتون نوجوانان

مبحث آموزشی: کاراکترسازی - سرباز