کارگاه ملیله های کاغذی از علاقمندان در واحد باغشمال ثبت نام می کند:

خردسالان دو جلسه.تقویت خلاقیت
بزرگسالان ۴ جلسه
زیر نظر خانم صالحی
سه شنبه ها عصر
شروع از پنجم بهمن
ثبت نام خردسالان پنجاه هزار تومان
بزرگسالان ۱۲۰ هزار تومان