مربیان آموزشگاههای آزاد هنری آرسوی

بعد از امتحان نیمسال دوم

عکس از :شادی

تاریخ 26/12/90 ساعت14/15

ایستاده از راست:صالحی-مومنی-علایی-بدری(همکار)پورنقی(همکار)-آزادی(همکار)-نیکورای-رجعتی-بیداردل- خرسندی- بهاری-رحیمی- پهلوانی-احسنی(همکار)

نشسته از راست: ابراهیمی(همکار)تیز چنگ-حقیقیت-ذاکری-والانیا-رجعتی(همکار)-بیجان-اصغری-عبداللهی- جعفریان